Regional Outreach and Engagement Coordinator

Closing date: 13 May 2024

Interview date: TBC

Location: Central/North Wales Region

Salary: From £24,500 to £28,750 (pro rata) per annum dependent on experience.

Cydlynydd Gwaith Allanol ac Ymrwymo Rhanbarthol

Lleoliad:
Gweithio o adref yng Nghymru a gallu teithio i leoliadau ar draws Canolbarth a Gogledd Cymru fel y bo’r angen.

Ymweliadau achlysurol i swyddfa Back Up yn Wandsworth, Llundain a lleoliadau eraill fel y bo’r angen.

Tal:

O £24,500 i £28,750 (pro rata) y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad.

Oes profiad gyda chi o fyw gydag anaf i linyn y cefn? Ydych chi’n angerddol i sicrhau fod pobl yn derbyn y cymorth angenrheidiol ar gyfer trawsnewid eu bywywdau?
Os felly, gallai Back Up gynnig swydd ysbrydoledig a boddhaus i chi gael gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wedi eu heffeithio gan anafiadau llinyn cefn.

Y swydd:

Mae derbyn anaf i linyn y cefn yn ddigwyddiad sy’n newid bywyd.

Mae tim Gwaith Allanol ac Ymrwymo Rhanbarthol Back Up wedi eu lleoli ar draws y DU ac yn chwarae rhan flaenllaw o fewn yr elusen, drwy weithio yn uniongyrchol gyda chanolfannau Anafiadau Llinyn Cefn, ysbytai – neu unrhyw le gall bobl gyda’r anafiadau llinyn cefn fod.

Fel Swyddog Rhanbarthol, byddwch yn adeiladu perthnasoedd a chymryd cyfrifoldeb o’r hyn sy’n digwydd o fewn eich ardal ddaearyddol. Byddwch chi yn angerddol am ddangos yr holl bethau mae Back Up yn ei wneud ac yn trawsnewid bywydau – o gefnogi cyfoedion newydd eu hanafu mewn lleoliad clinigol, trefnu sesiynnau sgiliau cadair olwyn, cyflwyno cyfeiriadau ar gyfer cefnogaeth bellach i gefnogi gwirfoddolwyr a chodwyr arian.

Amdanom ni:

Mae uchelgeisiau mawr gyda ni yn Back Up. Dros y blynyddoedd nesaf, rydym yn mynd i fod yn trawsnewid bywydau hyd yn oed mwy o fobl sy’n cael eu heffeithio gan anafiadau i linyn eu cefn.

Gyda’n gilydd, byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau fod mynediad gyda phob un sydd ag anaf i linyn eu cefn i’r gefnogaeth y maent yn ei haeddu; a ni yw’r unig elusen anaf llinyn cefn yn y DU sy’n darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc.

Cafodd Back Up eu dewis fel un o’r elusennau 10 uchaf i weithio gyda. (Trydydd Sector Elusennau Gorau 2020) Mae’r staff brwdfrydig, cynhwysol a chefnogol yn sicrhau’r gwasanaethau gorau posib ar gyfer pob un.

Sut i ymgeisio:

Ymgeisiwch os gwelwch yn dda drwy ebostio recruitment@backuptrust.org.uk:

• CV gyda gwybodaeth am dal eich swydd mwyaf diweddar a dau eirda, dylai un fod eich cyflogwr presennol neu’r un diweddaraf.
• Datganiad cefnogol (yn nodi eich dymuniad i dderbyn y swydd ac yn egluro sut rydych yn cyrraedd gofynion y swydd. Mae’r datganiad yma yn hanfodol; ni fydd CV’s yn unig yn cael eu derbyn. Gweler drosodd and gymorth as sut i wneud y mwyaf o’ch cais.
• Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal wedi ei gwblhau (Mae hwn yn opsiynnol.)

Fe fyddwn yn cydnabod derbyn eich cais, ac yna yn eich hysbysu os byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad. Os na allwch fynychu yn ystod y dyddiadau hynny, rhowch wybod pan fyddwch yn ymgeisio.


Regional Outreach and Engagement Coordinator

Location:

From home in Wales and able to travel to locations across central and north Wales. Able to visit the Spinal Cord Injury Centre’s in Oswestry and Cardiff as required.

Occasional visits to Back Up office in Wandsworth, London and other locations as required.

Salary:

From £24,500 to £28,750 (pro rata) per annum dependent on experience.

Do you have lived experience of spinal cord injury? Are you passionate about making sure people get the support they need to transform their lives?
If so, Back Up could offer you an inspiring and fulfilling role making a significant difference to the lives of people affected by spinal cord injuries.

About the role:

When someone sustains a spinal cord injury, it is a life changing experience.

Back Up’s Regional Outreach and Engagement team are the very face of the organisation and are based across the UK, working directly with spinal cord injury centres’, hospitals – or indeed anywhere that people affected by spinal cord injury may be.

As a Regional Coordinator, you will build relationships and take ownership for what happens in your geographical area. Whether it be providing peer support to newly injured people in a clinical setting, facilitating wheelchair skills sessions, making referrals for ongoing support or supporting volunteers and fundraisers – you will be passionate about being able to demonstrate the impact of what we do, and will see for yourself how Back Up quite literally transforms lives.

About us:

At Back Up, we have big ambitions. Over the next few years, we’re going to be transforming the lives of even more people affected by spinal cord injury.

Together we’ll be working hard to make sure everyone affected by spinal cord injury has access to the support they deserve; and we are the only spinal cord injury charity in the UK providing specific services to children and young people.

Back Up has been voted one of the top ten charities to work for (Third Sector Best Charities 2020). The enthusiastic, inclusive and supportive spirit of our very skilled staff ensure excellence in the services we deliver.

How to apply:

Please apply by emailing recruitment@backuptrust.org.uk or calling us on 020 8875 1805. We will need the following documents:

• A CV with salary information for your most recent post and two referees, one of whom should be your present or most recent employer. We will contact them after interview.
• A (maximum) two side A4 supporting statement (saying why you want the job and explaining how you fit the person specification). This statement is crucial; CVs alone will not be accepted. See overleaf for guidance to help you make the most of your application.
• A completed equal opportunities form (this is optional)

We will acknowledge receipt of your application, and then let you know if you are to be invited to interview.