Family Support Coordinator – Wales

Closing date: 30 June 2024

Interview date: Week commencing 1st July 2024 

Location: From home and able to travel to Llandough Spinal Rehabilitation Unit, and other hospitals and clinical settings in the region of Wales. 

Salary: From £25,000 to £29,000 (pro rata) per annum dependent on experience. 

Family Support Coordinator – Wales

17.5 hours per week

Closing date: 30th June 2024 

Interview dates: Week commencing 1st July 2024 

Location:  

From home and able to travel to Llandough Spinal Rehabilitation Unit, and other hospitals and clinical settings in the region of Wales. 

Occasional visits to Back Up office in Wandsworth, London and the surrounding area. 

Salary:  

From £25,000 to £29,000 (pro rata) per annum dependent on experience. 

Do you have lived experience of spinal cord injury? Are you passionate about making sure people get the support they need to transform their lives? 

If so, Back Up could offer you an inspiring and fulfilling role making a significant difference to the lives of people affected by spinal cord injuries. 

About the role: 

When a family member has a spinal cord injury, it can be difficult to acknowledge and accept that their injury will affect you too. 

You might find it difficult to express and share how you have been affected by these events, especially to your loved one with the injury. Overwhelming feelings of guilt, helplessness, confusion and isolation are very common.   

Back Up’s Family Support team are there to help. Right from the point of injury, our Family Support Coordinators work together with the family and the injured person to create their own ‘Family Plan’ – making sure they have access to information and support throughout the rehabilitation journey. 

As a Family Support Coordinator, you will build relationships with professionals to encourage referrals and manage a caseload. Whether it be meeting family members in a clinical setting, providing a listening ear from someone who ‘just gets it!’, or making referrals for ongoing support from a range of partners or statutory agencies – you will be passionate about being able to demonstrate the impact of what we do, and will see for yourself how Back Up quite literally transforms lives.  

For full details please see our role description. 

About us: 

At Back Up, we have big ambitions. Over the next few years, we’re going to be transforming the lives of even more people affected by spinal cord injury. 

Together we’ll be working hard to make sure everyone affected by spinal cord injury has access to the support they deserve; and we are the only spinal cord injury charity in the UK providing specific services to children and young people.  

At Back Up, inclusion is at the heart of everything we do. Please read our Equality, Diversity and Inclusion Policy Statement. We are committed to creating an inclusive working environment where all our employees are encouraged to reach their full potential, and individual differences are valued and respected. We particularly welcome applications from those from black, Asian or ethnic minority backgrounds or those with higher level spinal injuries. 

In 2024 Back Up won The Times and The Sunday Times Spotlight Award for Best place to work for disabled employees. As well as this, Back Up has been voted one of the top ten charities to work for (Third Sector Best Charities 2020). The enthusiastic, inclusive and supportive spirit of our very skilled staff ensure excellence in the services we deliver. 

How to apply 

Please apply by emailing recruitment@backuptrust.org.uk by midnight on Sunday 30th June 2024 with: 

  • A CV detailing salary information for your most recent post and two referees, one of whom should be your present or most recent employer. We will contact them after interview. 
  • A (maximum) two side A4 supporting statement, saying why you want the job and explaining how you meet the criteria in the job description.. This statement is crucial; CVs alone will not be accepted.  
  • A completed equal opportunities form. This form will be kept separate from your application, and not viewed by the recruiting manager. It is used to help us assess the diversity of our applicants to ensure our processes are fair to all. It is optional to fill in but it will help us improve and maintain high standards.  

We will acknowledge receipt of your application, and then let you know if you are to be invited to interview.  First interviews will be held from the week beginning Monday 1st July 2024. If you cannot make any of those dates, please indicate this when you apply.   

What will the process involve? 

The process will involve at least one interview round which will be either in person or online. There will be a panel interviewing you and you may be asked to complete a task beforehand to present to the panel. If you need any support or adjustment to the recruitment process at any step, do please ask and we’d be pleased to work with you to put these in place so that you can perform to the best of your abilities throughout the process and demonstrate your suitability for the role.  Please email recruitment@backuptrust.org.uk. 

Guaranteed Interview Scheme 

As a ‘Disability Confident’ employer we are committed to the inclusion of candidates and employees with disabilities. If you have a disability and meet the minimum criteria of the role, set out as essential criteria in the job description, we will invite you to interview. Please let us know if you would qualify and want to take advantage of this scheme by emailing: recruitment@backuptrust.org.uk. 

Don’t meet every single requirement?  

At Back Up we are dedicated to building a diverse, inclusive and authentic workplace, so if you’re excited about this role but your past experience doesn’t align perfectly with every criteria in the job description, we encourage you to apply anyway. You may be just the right candidate for this or other roles at Back Up. 


Cydlynydd Cymorth Teuluol  – Cymru

17.5 awr yr wythnos  

Dyddiad cau: 30ain Mehefin 2024  

Dyddiadau cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 1af Gorffennaf 2024  

Lleoliad:  

O gartref a gallu teithio i Uned Adsefydlu Coluddyn y Cefn Llandoch, ac ysbytai a lleoliadau clinigol eraill yn rhanbarth Cymru.  

Ymweliadau achlysurol â swyddfa Back Up yn Wandsworth, Llundain a’r ardal gyfagos. Cyflog: O £25,000 i £29,000 (pro rata) y flwyddyn yn dibynnu ar brofiad.  

A oes gennych brofiad byw o anaf coluddyn y cefn? Ydych chi’n angerddol am sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i drawsnewid eu bywydau?  

Os felly, gallai Back Up gynnig swydd ysbrydoledig a chyflawnhaol i chi gan wneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau pobl yr effeithir arnynt gan anafiadau coluddyn y cefn. 

Amdanom ni: 

Pan fo aelod o deulu yn dioddef anaf coluddyn y cefn, gall fod yn anodd cydnabod a derbyn y bydd eu hanaf yn effeithio arnoch hefyd.  

Gallai fod yn anodd i chi fynegi a rhannu sut yr effeithiwyd arnoch gan y digwyddiadau hyn, yn enwedig i’ch cariad gyda’r anafiad. Mae teimladau ormesol o euogfarn, dianc, dryswch ac ynysigrwydd yn gyffredin iawn. 

Mae tîm Cymorth Teuluol Back Up yno i helpu. O’r eiliad y caiff y niwed, mae ein Cydlynyddion Cymorth Teuluol yn gweithio gyda’r teulu a’r person sydd wedi’i anafu i greu eu ‘Cynllun Teuluol’ eu hunain – gan sicrhau bod ganddynt fynediad at wybodaeth a chymorth drwy gydol y daith adsefydlu. Fel Cydlynydd Cymorth Teuluol, byddwch yn meithrin perthnasau â phroffesiynolion i annog atgyfeiriadau a rheoli casgliad. Boed hynny’n cynnwys cwrdd â aelodau teulu mewn lleoliad clinigol, darparu clust i wrthrychwr sy’n ‘deall hynny!’, neu wneud atgyfeiriadau ar gyfer cymorth parhaus gan amrywiaeth o bartneriaid neu asiantaethau statudol – byddwch yn angerddol am allu dangos effaith yr hyn yr ydym yn ei wneud, a gwelwch eich hun sut mae Back Up yn trawsnewid bywydau yn fan hyn. 

Sut i wneud cais 

Gwnewch gais drwy e-bostio recruitment@backuptrust.org.uk erbyn hanner nos ddydd Sul 30ain Mehefin 2024 gyda: 

  • CV gydag wybodaeth cyflog am eich swydd ddiweddaraf a dau arfeiriad, un ohonynt ddylai fod eich cyflogwr presennol neu ddiweddaraf. Byddwn yn cysylltu â hwy ar ôl y cyfweliad. 
  • Datganiad cefnogi (ardal ddim mwy na dau A4 ar y pen) (yn dweud pam yr hoffech chi’r swydd ac yn esbonio sut yr ydych yn bodloni’r fanyleb person). Mae’r datganiad hwn yn hanfodol; ni fydd CV yn unig yn cael eu derbyn. Gweler y tu blaen am ganllawiau i’ch helpu i wneud y gorau o’ch cais. • Ffurflen cyfle cyfartal wedi’i chwblhau (mae hyn yn ddewisol) 
  • Ffurflen cyfle cyfartal wedi’i chwblhau (mae hyn yn ddewisol)
    Byddwn yn cydnabod derbyn eich cais, ac yna byddwn yn rhoi gwybod ichi os byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad. Bydd cyfweliadau cyntaf yn cael eu cynnal o’r wythnos yn dechrau ar Ddydd Llun 1af Gorffennaf 2024. Os na allwch wneud unrhyw un o’r dyddiadau hynny, nodwch hyn pan fyddwch yn gwneud cais.